Postat la data de: 02.04.2024, ora 11:20

Concurs șef post la P.P.T.F Pogoanele din cadrul B.J.P.T. Buzau - S.R.P.T. Galati

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 1266 - sef post prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi - B.J.P.T. Buzău - PPTF Pogoanele, jud. BZ, ORAS POGOANELE, Domeniu de activitate: TransporturiPoliția Transporturi
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de politie
 • pregătire de bază: - studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obțină autorizație de acces la documente clasificate nivel "Secret"
  - să dețină/să obțină avizul pentru numirea în structurile poliției judiciare
  - să dețină/să obțină permis de conducere categoria "B"
  - să dețină/să obțină calitatea de polițist rutier (în funcție de necesitățile unității)
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - aptitudini de organizare, coordonare și control - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de a fi riguros în realizarea activității - dezvoltare foarte bună
  - abilitatea der a sesiza rapid, a înțelege, a soluționa problemele care necesită documentare și studiu - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de analiză și sinteză - dezvoltare foarte bună
  - spirit de observație - dezvoltare foarte bună
  - atenție concentrată și distributivă - dezvoltare foarte bună
  - calități de exprimare orală și în scris - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă sub presiunea timpului/în condiții de stres, în prezența șefilor ierarhici din I.G.P.R. sau M.A.I - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de a lucra cu supervizare redusă - dezvoltare foarte bună
  - deprinderi în citirea corectă a scrisului olograf - dezvoltare foarte bună
  - abilități în utilizarea computerului - dezvoltare foarte bună
 • atitudini necesare/comportament: Atitudini necesare:
  - atitudine pozitivă față de muncă: conștiinciozitate, rigurozitate, exigență, perseverență, solicitudine, adaptabilitate -dezvoltare foarte bună
  - atitudine pozitivă față de alții: obiectivitate, cooperare, sociabilitate, corectitudine, sinceritate, cinste, disponibilitatea de a lucra în echipă - dezvoltare foarte bună
  - alte atitudini necesare: devotament și loialitate față de instituție, tact, stăpânire de sine -dezvoltare foarte bună
  - trăsături pozitive de caracter - inegritate morală (conduită morală ireproșabilă în relațiile de serviciu și în societate), discreție- dezvoltare foarte bună
  Comportament solicitat:
  - prestanță (limbaj și vestimențaie adecvată, respectarea regulilor de politețe)
  - comportament echilibrat și stăpânire de sine (fără excese sau izbucniri emoționale)
  - trăsături pozitive de caracter: integritate morală, sociabilitate, discreție, spririt critic, adaptabilitate, răbdare, fermitate.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt din punct de vedere fizic și medical potrivit baremelor medicale din Ministerul Afacerilor Interne
 • trăsături psihice şi de personalitate: corespunzătoare, apt conform baremelor specifice în Minsterul Afacerilor Interne
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: Desfășoară activitățile specifice de poliție în sistemul transporturilor pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor îndreptate împotriva vieții, integrității și sănătății persoanei, apărării avutului public și privat, precum și cu privire la interesele economice ale statului, în obiectivele, mediile și locurile de interes operativ aflate în supraveghere.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Acord inregistrare audio-video
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Orice modificare a locului unde unde se va desfăşura proba precum și a orei va fi comunicată prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț

  6. Proba de selecție pentru acest concurs va fi interviul structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. din tematica și bibliografia atașate prezentului anunț, acesta fiind înregistrat audio-video


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs, iar în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Sefului sectiei al Sectiei Regionale de Politie Transporturi Galaţi și vor fi trimise online, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Galati resurseumane@gl.politiaromana.ro, până la data de 12.04.2024, ora12.00. Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 12.04.2024, ora 12.00, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Serviciului Resurse resurseumane@gl.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016

 9. Candidaţii sunt declaraţi ADMIS în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale în limita numărului posturilor pentru care au candidat.

Informații suplimentare:
 1. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acestuia nu trebuie să depășească 50 MB. La rubrica ”Subiectul e-mailului” fiecare candidat va trece numele și prenumele lui, precum si funcția la care dorește să se înscrie . Ex: Ion Alexandru – sef post la PPTF Pogoanele.
  2. Este interzisă înscrierea la concurs precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat, la adresa de e-mail resurseumane@gl.politiaromana.ro indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.
  3. Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs. Candidaţilor li se va transmite la adresa de e-mail indicată de către acesta, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se codul unic de identificare .
  4. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.
  5. În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  6. Adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență, prevăzută la secțiunea dosar recrutare pct. 7 nu este necesară pentru poliţiştii care sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi sau la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
  7. Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 12.04.2024, ora 12.00, nu se vor mai efectua înscrieri.

Date de contact:
 1. tel . centrala: 0236407215, int. 20114 și 20119

Grafic concurs:
 1. GRAFIC.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:45
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 27.03.2024, ora 14:08
 2. Acord inregistrare audio-video - Acord inregistrare audio-video.docx - Adăugat la: 29.03.2024, ora 13:18
 3. Tematica PPTF Pogoanele.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 9:08
 4. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:16
 5. Model - Cerere participare concurs - Model - Cerere participare concurs (6).docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:16
 6. Anunț - 1344-Concurs șef post la P.P.T.F Pogoanele din cadrul B.J.P.T. Buzau - S.R.P.T. Galati - Concurs șef post la P.P.T.F Pogoanele din cadrul B.J.P.T. Buzau - S.R.P.T. Galati.pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 11:26
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt validare/invalidare - ANUNŢ invalidare dosar candidat - FS.pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 11:25