Postat la data de: 05.06.2024, ora 15:49

Încadrare post de execuție ofițer de poliție - Biroul P.M.A.C.I.

Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. (sub. DGRU) organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. (2^2) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 22 - Ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DGRU- C-tru de Form. Init. si Continua - Biroul Planificare, Metodică și Asigurarea Calității Învățământului, jud. HD, MUNICIPIUL ORASTIE, Domeniu de activitate: Formare inițială și continuă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență – ciclul I Bologna, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență, respectiv specializarea:
  - Drept, specializarea Drept;
  - Științe administrative, specializările Administrație publică și Știința datelor sociale;
  - Științe ale comunicării, specializările Comunicare și relații publice și Științe ale informării și documentării;
  - Psihologie, specializarea Psihologie;
  - Științe ale educației, specializările Pedagogie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Pedagogie socială;
  - Științe militare, informații și ordine publică, specializările Ordine și siguranță publică, Studii de securitate și informații și Managementul organizației;
  - Calculatoare și Tehnologia Informației, specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională;
  - Relații internaționale și studii europene, specializarea Relații internaționale și studii europene.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină autorizație de acces/certificat de securitate pentru lucru cu informații și documente clasificate, clasa secret de stat, nivel ”SECRET”.
 • vechime în muncă/din care în MAI: nu este cazul/nu este cazul
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcția de ofițer de poliție.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcția de ofițer de poliție.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni/ 12 luni
 • definirea sumara a atributiilor postului: elaborează documente de planificare, organizare, îndrumare și evidență a procesului de învățământ și privind perfecționarea pregătirii psihopedagogice și metodice a personalului didactic, desfășurarea de sesiuni de pregătire, stagii de documentare, lecții (expuneri, seminarii, ședințe practice), elaborează proiectele dispozițiilor de învățământ ale directorului și propuneri pentru proiectul de regulament intern, proiectul de regulament intern al unității de învățământ, participă la elaborarea documentelor privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a cursurilor, fiind de regulă, secretarul comisiei, organizează activitățile bibliotecii potrivit reglementărilor în vigoare și asigură funcționarea acesteia, elaborează alte documente cu caracter științific care ajută în procesul de pregătire a cursanților și în cel de pregătire continuă.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
18.06.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Adeverință (doar dacă este cazul)
  Adeverință din care să rezulte calitatea de cadru militar în rezervă și motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă, precum și gradul militar în rezervă deținut, eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de rezervist.
 22. *DECLARAȚIE consimțământ eliberare cazier
 23. Adeverință vechime în muncă/ specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite (doar dacă este cazul)
  Conform art.16, alin.5 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 01.01.2011, candidații vor depune la dosar: adeverințe de vechime în muncă/specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, eliberate de angajator conform prevederilor legale în vigoare sau raport Revisal eliberat de angajator sau de către inspectoratele teritoriale de muncă județene.

 24. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. Declarație testare psihologică

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenţii de poliţie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT) aflat, la momentul înscrierii, în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vor completa, în acest sens, o declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului prevăzut la rubrica FIŞIERE ANUNŢ).

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024, ora 14:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs, iar durata de rezolvare a testului va fi de maxim 3 ore, în funcție de numărul subiectelor.

 5. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 6. Proba scrisă se va desfășura la sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din municipiul Orăștie, str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara și va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul Centrului, din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii și va fi înregistrată audio-video


Contestații:
 1. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris (test grilă) poate formula contestaţie o singură dată, în termen de 24 de ore de la postarea tabelului cu rezultatele obţinute la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”, contestație care se va transmite, în format electronic scanat, la adresa de email resurseumane.cfic@mai.gov.ro.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din municipiul Orăștie, str. Armatei nr. 16, județul Hunedoara şi se postează la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”.

Departajare:
 1. Este declarat ”Admis” la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare, cu condiția să fie minim 7,00 și care îndeplinește cerințele de ocupare a postului.

 2. Nota finală reprezintă nota obținută la testul scris, după expirarea termenului legal de depunere a contestațiilor, respectiv după afișarea rezultatelor la contestații, după caz.

 3. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 4. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a eventualelor contestaţii la testul grilă, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior la rubrica ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului”, precum şi la avizierul unității.

 5. Interviul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro.

 6. Eventualele contestații se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 7. Este declarat ADMIS la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 8. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute va fi postat în secțiunea ”Fișiere publicate ulterior activării anunțului” din această pagină.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  • În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea acestora, exclusiv în perioada stabilită potrivit Graficului de desfășurare a concursului, în format electronic scanat (fișiere tip .pdf), la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro.
  • Este interzisă transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat (se admite doar formatul.pdf) la adresa de e-mail a Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. - Orăștie indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situaţia adoptării altei modalităţi decât cea reglementată în prezentul paragraf sau în cazul depășirii termenului de transmitere.
  • După încheierea perioadei de transmitere a dosarelor de recrutare, potrivit Graficului de desfășurare a concursului, nu vor mai fi luate în considerare orice alte documente transmise de către candidați.
  • Documentele care necesită a fi completate (exemplu: cererea de înscriere, declaraţia, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate şi semnate, iar ulterior scanate în format .pdf şi transmise în format electronic la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro (candidaţii vor manifesta atenţie maximă ca documentele să fie completate corect şi integral).
  • Fiecare document va fi scanat şi salvat în fişierul .pdf separat, denumirea fişierului fiind compusă din numele candidatului şi conţinutul fişierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan- cerere înscriere, etc.).
  • Toate documentele vor fi scanate în format .pdf, candidaţii urmând a verifica înaintea transmiterii conţinutul fişierului .pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original: exemplu – diploma de licenţă este scanată faţă-verso) şi este lizibil, mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fişierele .pdf ataşate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depăşească 25 MB.
  • E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conţinutul e-mailului şi concursul la care se înscrie (exemplu: Popescu Ioan – Dosar de recrutare concurs ofițer de poliție BPMACI).
  • În cazul în care candidații constată că dosarul de recrutare nu a fost transmis în volum complet sau există erori de completare, pot retrimite documentul/documentele viciat/e, respectând termenul de înscriere din anunț, cu mentiunea în e-mail a numărului de înregistrare primit anterior.

 9. Ulterior transmiterii cererilor de înscriere, candidaților li se va comunica, în termen de 2 zile lucrătoare de la recepționarea acestora, la adresa de e-mail menționată în cuprinsul cererii de înscriere și a CVului, un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv resurseumane.cfic@mai.gov.ro, precizându-se codul unic de identificare, atribuit individual în baza numărului de înregistrare a cererii de participare la concurs. Doar în situația necomunicării codului unic de identificare în acest termen, existând posibilitatea unor probleme de natură tehnică, candidații vor lua legătura telefonic cu specialiștii Biroului Resurse Umane la datele de contact precizate.

 10. În constituirea dosarului de candidat, candidaţii vor avea în vedere obţinerea consimţământului rudelor prevăzute în Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, materializat prin semnătura acestora în rubrica “Consimt la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare”.

 11. Extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar devine document obligatoriu la dosarul de candidat, în situaţia în care candidatul nu depune consimţământul privind obţinerea certificatului de cazier judiciar.

 12. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică și examinarea medicală.
  În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Informații suplimentare:
 1. Personalului încadrat direct/reîncadrat ca polițist în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă, după cum urmează:
  a) la un stagiu de până la 5 ani – subinspector de poliție;
  b) la un stagiu între 5 și 7 ani – inspector de poliție;
  c) la un stagiu între 8 și 10 ani – inspector principal de poliție;
  d) la un stagiu între 11 și 14 ani – subcomisar de poliție;
  e) la un stagiu între 15 și 18 ani – comisar de poliție;
  f) la un stagiu de 19 ani și peste – comisar-șef de poliție.
  Agentului de poliție care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, i se acordă gradul profesional în funcție de vechimea în structurile M.A.I., astfel:
  a) sub 5 ani – subinspector de poliție;
  b) între 5 și 10 ani – inspector de poliție;
  c) peste 10 ani – inspector principal de poliție.
  Prevederile referitoare la acordarea gradelor profesionale personlului încadrat direct/reîncadrat ca polițist se aplică și agentului de poliție care trece în corpul ofițerilor de poliție și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fișa postului, dacă raportat la vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât cel raportat la vechimea în structurile M.A.I.

 2. Candidatului declarat ADMIS la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

 3. Încadrarea polițistului se va face în funcția minima prevăzută de lege, corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 4. Încadrarea în funcție a agentului de poliție trecut în corpul ofițerilor se realizează în condițiile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 5. Candidatul declarat ADMIS la concurs are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maxim 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional.

 6. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

 7. Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă, potrivit art. 9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni și nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Date de contact:
 1. Documentele de concurs vor fi depuse la adresa de e-mail resurseumane.cfic@mai.gov.ro
  Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi documentele necesare se pot obţine la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie – Biroul Resurse Umane, telefon 0254/241 990, interior 28259, în zilele lucrătoare, între orele 10:00–14:00.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfăsurare concurs ofiter specialist I PMACI.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 14:25
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere de participare concurs - Cerere de participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:45
 2. Model - CV - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:47
 3. Model - Îndrumar autobiografie - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:47
 4. Model - Tabel nominal cu rudele - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:48
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:48
 6. Model - Adeverință medicală - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:49
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:50
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare - Declaratie confirmare conditii recrutare.doc - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:51
 9. Model - Acord filmare probe concurs - Acord filmare probe concurs.doc - Adăugat la: 04.06.2024, ora 17:52
 10. Tematica si bibliografie ofiter specialist I PMACI.pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 14:24
 11. Model - Declarație testare psihologică pentru agenți - Declaratie testare psihologica pentru agenti.doc - Adăugat la: 05.06.2024, ora 14:44
 12. Anunț - 2402- Încadrare post de execuție ofițer de poliție - Biroul P.M.A.C.I. - Încadrare post de execuție ofițer de poliție - Biroul P.M.A.C.I..pdf - Adăugat la: 05.06.2024, ora 15:49
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunț privind planificarea la examinarea psihologică - ANUNT TESTARE PSIHOLOGICA PMACI .pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 12:12
 2. Erată - ERATA MODIFICARE DATA PROBA SCRISA - ERATA MODIFICARE PROBA SCRISA.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 10:54
 3. Anunț - Rezultate testare psihologică PMACI - Anunt rezultate testare psihologică PMACI.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 12:38
 4. Erată - ERATA MODIFICARE DATA PROBA SCRISA - ERATA MODIFICARE PROBA SCRISA PMACI.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 12:40
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidațiilor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidați care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 11:02