Postat la data de: 04.06.2024, ora 22:15

Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist II compartiment Resurse Umane

Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera Oradea organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 101 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Scoala P.F. Oradea - , jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Resurse umane
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile științe militare, informații și ordine publică/drept/științe administrative/științe ale comunicării/asistență socială/sociologie/psihologie sau filologie.
 • pregătire de specialitate: - curs de inițiere în carieră pentru personalul încadrat direct.
 • alte cunoştinţe:
  - abilităţi de comunicare
  ­- cunoştinţe generale cu privire la planificarea structurală și gestiunea resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - accesul la informaţii şi documente clasificate, nivel „Secret”;
  - avizul D.R.U. din I.G.P.F. pentru gestionarea bazelor de date ale Sistemului Informatic de Personal
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: - nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: - nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: - nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 12 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare:
  - capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor: dezvoltare foarte bună;
  ­- capacitatea de colaborare, cooperare, negociere şi spirit de echipă : dezvoltare foarte bună;
  ­- cunoaşterea şi aplicarea cadrului legal: dezvoltare foarte bună;
  ­- gândire analitică şi conceptuală: dezvoltare foarte bună;
  - gestionarea eficientă a timpului: dezvoltare foarte bună.
 • atitudini necesare/comportament:
  ­- loialitate faţă de instituţie, integritate morală, corectitudine şi principialitate: dezvoltare foarte bună
  ­- spirit de iniţiativă şi disponibilitate în rezolvarea atribuţiilor, dezvoltare foarte bună;
  ­- flexibilitate în gândire, spirit de echipă: dezvoltare foarte bună
  ­- solicitudine şi disponibilitate în rezolvarea sarcinilor: dezvoltare foarte bună
  ­- integritate morală : dezvoltare foarte bună;
  ­- dorinţa de a se achita de sarcini : dezvoltare foarte bună;
  ­- autocontrol : dezvoltare foarte bună;
  ­- atitudine regulamentară faţă de şefi şi colegi : dezvoltare foarte bună;
  ­- ținută îngrijită și decentă;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - nu este cazul
 • trăsături psihice şi de personalitate: - rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emoţional adecvat, fără tendinţe impulsive;
 • alte cerințe: -
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: - nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: - nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: - nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului:
  - asigură sub îndrumarea ofiţerului specialist I resurse umane operarea şi actualizarea tuturor documentelor de personal şi a registrelor de evidenţă nominală a personalului și elevilor, potrivit ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare;
  ­- desfășoară activităţile specifice pe linie de management organizatoric în instituţie.
 • gradul profesional: - subinspector de poliţie - comisar-șef de poliție
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

 21. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba de concurs constă în rezolvarea unui test scris, tip grilă


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestaţii se comunică prin prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină

 5. Notele acordate după soluționarea contestațiilor la testul scris sunt definitive

Departajare:
 1. Nota de promovare este minimum 7,00. Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba scrisă, în limita posturilor scoase la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior, în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 2. Candidații nemulțumiți de rezultatele proprii obținute la interviul de departajare pot depune contestație în 24 ore de la afișare

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestaţii se comunică prin prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină

 5. Notele acordate după soluționarea contestațiilor la interviul de departajare sunt definitive

 6. Interviul de departajare se înregistrează audio şi/sau video

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea candidaților se face exclusiv în format electronic, inclusiv în zilele nelucrătoare, până la data si ora limită: 11.06.2024, ora 14.00, pe bază de cerere de înscriere adresată doamnei director a Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu - Oradea, care se transmite la adresa de e-mail: concurs.scoalaoradea@igpf.ro

 2. În următoarele 1-2 zile lucrătoare, ulterioare transmiterii cererii de inscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acesteia de la aceeași adresă, respectiv: concurs.scoalaoradea@igpf.ro precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu – Oradea la numărul de telefon 0259419520, interior 29219, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Compartimentul Resurse Umane, la sediul Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu – Oradea, Calea Aradului nr. 2, Oradea, pentru clarificarea situației.
  Nicio cerere de înscriere la concurs transmisă dupa data/ora limită nu va mai fi înregistrată.
  Este interzisă înscrierea la concurs prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv concurs.scoalaoradea@igpf.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 3. Documentele din dosarul de recrutare se trimit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: concurs.scoalaoradea@igpf.ro. După încheierea perioadei de depunerea a dosarelor de recrutare, respectiv după data de 17.06.2024, ora 14.00, niciun document transmis în vederea completării dosarului, nu va mai fi luat în considerare.

 4. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic.

 5. Toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; Exemplu: diploma de licentă este scanată față-verso) și este lizibil. Documentele se transmit printr-un singur e-mail

 6. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Exemplu: Ionescu Ion - Dosar de recrutare concurs ofițer specialist II - compartiment Resurse Umane – SPAPF „Avram Iancu” - Oradea)

 7. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în condiţiile legii.

 8. Adeverința medicală menționată la pct. 16 din Dosar polițisti - încadrare directa + reincadrare + transfer, după primirea dosarului de recrutare, va fi transmisă de către Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea, medicului de unitate pentru analizarea datelor medicale consemnate precum și corespondenței dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale.
  În situația în care medicul de unitate, care completează pe verso, consemnează ”NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI”, iar procedura de selecție încetează, acest fapt se aduce la cunoștință candidatului sub semnătură.
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) și (6) din Anexa nr. 1 la Ordinul M.A.I. nr. 105 din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.
  ATENȚIE: adeverința medicală va fi scanată și față și verso de către candidați.
  ATENȚIE: în cazul în care medicul de unitate nu poate concluziona adeverința medicală datorită faptului că aceasta este ilizibilă / incompletă / completată necorespunzător de către medicul de familie al candidatului, dosarul de recrutare va fi respins.

 9. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului, să se informeze permanent prin verificarea paginii de internet și/sau avizierului unității cu privire la datele concursului.

 10. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile Anexa nr. 3, art. 57 ^1, alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 11. Candidatului declarat admis la concurs i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

 12. Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional

 13. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

 14. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni și nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 15. Cu privire la candidații agenți de poliție declarați ”admis”, încadrarea în funcţii şi acordarea gradelor profesionale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, şi a O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.
  Poliţistului care trece în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
  a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
  b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
  c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
  Polițistului i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului dacă prin aplicarea acestei prevederi i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile aplicării regulilor privind vechimea în structurile M.A.I.

 16. Candidaţii declaraţi „respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Date de contact:
 1. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, municipiul Oradea, str. Calea Aradului nr. 2, județul Bihor, tel. 0259/419520, int. 26219, în intervalul orar 07.30-15.30.

Grafic concurs:
 1. Grafic - incadrare directa of.sp.II. Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 21:05
Fișiere anunț:
 1. Tematica si bibliografie of.sp. II Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:54
 2. Model - - - Cerere de înscriere la concurs of sp II Resurse Umane.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 3. Model - - - Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 4. Model - - - Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 5. Model - - - Model - Consimțământ informat examinare medicală (1).docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 6. Model - - - Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 7. Model - - - Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare (4).docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 8. Model - - - Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 9. Model - - - Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 20:58
 10. Anunț - 2461-Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist II compartiment Resurse Umane - Anunț ocupare funcție vacantă de execuție - ofițer specialist II compartiment Resurse Umane.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 18:23
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Se revine la anunțul nr. 1.224.814 din 04.06.2024 privind organizarea concursului de ofițer specialist II Resurse Umane din cadrul Compartimentului Resurse Umane, în sensul completării cu documentul anexat „Declarație confirmare testare psihologică” - Declarație confirmare testare psihologic.docx - Adăugat la: 05.06.2024, ora 16:50
 2. Alte informări pentru candidați - Anunt_planificare_evaluare psihologică - Anunt_planificare_testare_psiho RU afisat.doc - Adăugat la: 10.06.2024, ora 15:50
 3. Anunț - Anunt_planificare_evaluare psihologică pentru postul de ofițer specialist II - Resurse Umane, 13.06.2024, ora 07.30 - Anunt_planificare_testare_psiho RU 11.06.2024.doc - Adăugat la: 11.06.2024, ora 16:00
 4. Anunț - Anunt_planificare_evaluare psihologică pentru postul de ofițer specialist II - Resurse Umane, 14.06.2024, ora 07.30 - Anunt_planificare_testare_psiho RU 12.06.2024.doc - Adăugat la: 12.06.2024, ora 16:10
 5. Erată - Modificare parțială grafic concurs și data inițială de susținere a probei de concurs - test scris - se replanifică pentru data de 20.07.2024 - Erata privind modificarea graficului de concurs_RU_20.07.2024.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 19:12
 6. Anunț - Rezultate evaluare psihologica din perioada 12-14.06.2024 obtinute de ag. de pol - Rezultate evaluare psihologica din perioada 12-14.06.2024 obtinute de ag. de pol.doc - Adăugat la: 20.06.2024, ora 15:26
 7. Anunț - . - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs RU.pdf - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:29
 8. Erată - . - Erata privind modificarea graficului de concurs_RU_27.07.2024.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 16:20
 9. Anunț - . - Anunt_planificare_testare_psiho RU 10.07.2024.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 17:36